Algemene voorwaarden HRM Progress BV

Puzzelstukjes worden gelegd

Artikel 1 definities

1.1       HRM Progress BV gevestigd in Geldermalsen, Tielerweg 52, 4191 NG, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59342218.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door HRM Progress BV een offerte is gericht, aan wie personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie HRM Progress BV een overeenkomst sluit.
  1. Kandidaat: iedere persoon die zich inschrijft en/of solliciteert bij HRM Progress BV met als doel gedetacheerd en/of bemiddeld te worden.
  1. Werving en selectie ofwel bemiddeling: de bemiddeling van HRM Progress BV tussen opdrachtgever en kandidaat met als doel deze partijen een arbeidsovereenkomst aan te laten gaan
  1. Detachering: het inlenen van een kandidaat van HRM Progress BV door de opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HRM Progress BV gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de aanbieding aan de opdrachtgever verstrekt.

2.2       Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun algemene voorwaarden worden door HRM Progress BV niet aanvaard.

2.3       Van deze algemene voorwaarden afwijkingen en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met HRM Progress BV zijn overeengekomen.

2.4       De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn

Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden schriftelijk opnieuw te worden overeengekomen.

Artikel 3 detachering

3.1       Iedere opdracht tot Werving en Selectie en detachering zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van deze voorwaarden) aan opdrachtgever worden bevestigd.

3.2       De opdrachtgever is aan HRM Progress BV het tarief verschuldigd indien een door HRM Progress BV   aan opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde kandidaat in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij opdrachtgever of gelieerde ondernemingen

3.3       De uurtarieven van ter beschikkingstelling van personeel door HRM Progress BV zijn exclusief omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten tenzij anders overeengekomen.

3.4       Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die         opgave geldende tarieven, lonen premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en       bureaumarge.

 • Tenzij opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen acht dagen na het versturen        van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de overeenkomst geachte       de afspraken juist en volledig weer te geven.
  • Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door HRM Progress BV verstrekte gegevens zonder voorafgaande toestemming van HRM Progress BV aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan HRM Progress BV direct een boete van € 12000,– opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van de opdrachtgever.
  • Voor de voortgang van het project of de opdracht worden wekelijks door medewerkers voortgangsrapportages bijgehouden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de rapportage voor akkoord. Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel en aanvaart de verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de rapportages.
 • Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De periodieke facturen van HRM Progress zijn samengesteld met behulp van de door de opdrachtgever ondertekende voortgangsrapportages. Onkosten die worden gemaakt door medewerkers van HRM Progress BV en die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd komen voor rekening van de opdrachtgever.
  • Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht of project op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van het door HRM Progress BV ingezette personeel geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.
  • De aansprakelijkheid van HRM Progress BV is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat het in het desbetreffende geval door de verzekeraar van HRM Progress BV wordt uitgekeerd, dan wel tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een soortgelijk bedrijf als dat van HRM Progress BV zich pleegt te verzekeren. De door HRM Progress BV te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.
  • Voor schade, waarvoor de door HRM Progress BV afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan HRM Progress BV nimmer aansprakelijk gehouden worden.
  • Opdrachtgever is verplicht HRM Progress BV in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal HRM Progress BV uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.
  • Opdrachtgever vrijwaart HRM Progress BV voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.
  • Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien een der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.
  • Bij ziekte langer dan acht weken treden opdrachtgever en HRM Progress met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. HRM Progress BV heeft hierbij een inspanningsverplichting.
  • HRM Progress  BV staat in voor de betaling van het loon  van het ingezette personeel en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemers-/ volksverzekeringen en vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten dien in verband daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.
  • Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel van HRM Progress BV gedurende de uitvoering van de opdracht of gedurende zes maanden na afloop van de opdracht (ongeacht de reden van beëindiging) zonder schriftelijke toestemming van HRM Progress BV of anders in het kader van een schriftelijke overeenkomst met HRM Progress BV in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze in te zetten.
  • Het verbod van artikel 3.17 geldt ook ten aanzien van werknemers of kandidaat werknemers met wie opdrachtgever door tussenkomst van HRM Progress BV in contact is gekomen, gedurende het aanvraag/offertestadium voorafgaand aan een eventuele overeenkomst. Dit verbod geldt gedurende zes maanden gerekend vanaf de hier bedoelde overeenkomst.
  • Bij overtreding van artikel 3.17 of 3.18 verbeurt opdrachtgever een onder sommatie direct opeisbare boete ter grootte van € 12.000,–
 • Het is opdrachtgever verboden aan een hem ter beschikking gestelde werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HRM Progress BV buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra HRM Progress BV haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.
  • Als onderdeel van de overeenkomst wordt overeengekomen of en wanneer opdrachtgever gerechtigd is een werknemer van HRM Progress BV over te nemen.

Artikel 4 werving- en selectie

 • De berekening van het honorarium is gebaseerd op het bruto jaarsalaris (incl. 13e maand en vakantiegeld) dat de geselecteerde kandidaat na indiensttreding bij de opdrachtgever gaat verdienen. Indien in de salarisopbouw sprake is van emolumenten in de vorm van bonussen dan worden hierover tussen opdrachtgever en HRM Progress  BV nadere afspraken gemaakt met als doel deze emolumenten in berekening van het honorarium te betrekken. Bij berekening van het honorarium van een deeltijd functie wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris in het geval het een fulltime functie zou betreffen.
 • De sollicitant wordt geacht te zijn geselecteerd nadat de opdrachtgever zijn/haar Curriculum Vitae of Resumé toegestuurd heeft gekregen, of indien sollicitant mondeling is voorgesteld door HRM Progress BV. Indien sollicitant aan opdrachtgever is voorgesteld/ geselecteerd en aanvankelijk door opdrachtgever is afgewezen of aanvankelijk zelf het aanbod voor indiensttreding bij opdrachtgever heeft afgewezen en binnen zes maanden na introductiedatum door opdrachtgever wordt aangenomen, in welke hoedanigheid dan ook, is opdrachtgever aansprakelijk voor betaling van het volledige bedrag van het honorarium voortvloeiend uit deze dienstverlening en is het aan opdrachtgever te bewijzen dat sollicitant niet is aangenomen.
  • Indien opdrachtgever een schriftelijk arbeidsaanbod intrekt zonder dat dit de sollicitant kan worden verweten en nadat sollicitant het aanbod reeds heeft aanvaard, dient opdrachtgever het normale honorarium voor bemiddeling te betalen. Indien opdrachtgever een extra sollicitant aanneemt uit de door HRM Progress BV voorgedragen sollicitanten zal voor deze bemiddeling het gebruikelijke honorarium in rekening worden gebracht.
  • Een opdracht tot het aantrekken van personeel geldt als een inspanningsverbintenis. Voor de beslissing met een door HRM Progress BV voorgedragen sollicitant een arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft opdrachtgever verantwoordelijk. Voor tekortkomingen van of veroorzaakte schade door voorgedragen sollicitanten aanvaard HRM Progress BV geen aansprakelijkheid.
  • Door HRM Progress BV worden geen garanties of waardeoordelen gegeven over een voorgedragen sollicitant, noch expliciet noch impliciet. HRM Progress BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor het niet uitvoeren van of niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden door werknemer, noch voor het zich voortdoen van verliezen, schade of vertragingen voortvloeiend uit het voordragen van de sollicitant of diens indiensttreding bij werkgever.

Artikel 5 alle overeenkomsten

 • Betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
  • Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk  gemotiveerd bij HRM Progress BV zijn ingediend. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.
  • In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever een vertragingsrente van 1 % per maand aan HRM Progress BV verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening.Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke wettelijk vastgestelde incassokosten van het openstaand factuurbedrag te betalen een HRM Progress BV.
  • Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of  aan enige andere bepaling van de overeenkomst heft voldaan, alsmede indien opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan HRM Progress BV verschuldigde bedrag-ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.
  • HRM Progress BV is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.
 • Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft HRM Progress BV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan HRM Progress BV alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/ of gemaakte kosten.
  • Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen HRM Progress BV en opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse Recht van toepassing ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.